DURF HR-Indicator © vragenlijst

Ontdek in 5 minuten: wat goed gaat en waar kan het beter? 

  ALGEMEEN

  1. We hebben binnen ons bedrijf een vakbekwame HR-medewerker die zich bezighoudt met personeelszaken.

  2. We weten welke wet- en regelgeving van toepassing is op verzuim (WvP, Arbo), ontslag (arbeidsrecht) en administratie (WAB, AVG).

  3. Het is binnen ons bedrijf voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

  4. We hebben voldoende tijd en expertise voor het oppakken van personeel- en organisatievraagstukken.

  ADMINISTRATIE

  5. We hebben een online personeels- en salarissysteem.

  6. We hebben inzicht in kritische personeelsdata (afloop arbeidscontracten, pensioen, hercertificering, jubilea etc.) en de acties die daaruit voortvloeien.

  7. We hebben inzicht in de personeelskengetallen zoals: verzuim, personeelskosten, personeelssamenstelling en productiviteit.

  8. We maken gebruik van gestandaardiseerde HR-sjablonen (arbeidscontracten en standaardbrieven) en deze voldoen aan de wettelijke richtlijnen.

  9. Onze personeelsdossiers zijn compleet, actueel en voldoen aan de wettelijke richtlijnen.

  ARBEIDSVOORWAARDEN EN REGELINGEN

  10. We hebben een actueel personeelshandboek waarin de arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen staan beschreven.

  11. Voor de medewerkers is er een pensioenregeling.

  12. We weten hoe onze salarissen en vergoedingen zich verhouden ten opzichte van onze concurrenten.

  13. In de manier waarop wij belonen voelen medewerkers zich gestimuleerd om te komen tot prestaties.

  VERZUIM EN RE-INTEGRATIE

  14. Vitaliteit, verzuim en inzetbaarheid is regelmatig onderwerp van gesprek met onze medewerkers.

  15. We analyseren regelmatig het verzuim en de oorzaken ervan.

  16. Tijdens ziekte is er voldoende aandacht voor de medewerker alsook de terugkeer naar de werkplek.

  17. We hebben zicht op personele risico’s en doen periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

  18. We hebben een verzuimprotocol en deze is bekend bij medewerkers en leidinggevenden.

  19. Het casemanagement bij langdurig zieke medewerkers wordt adequaat opgepakt en voldoet aan de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

  INSTROOM - DOORSTROOM - UITSTROOM

  20. We zijn in staat om tijdig onze vacatures in te vullen met geschikte kandidaten.

  21. Wij maken altijd de juiste match; het komt bij ons zelden voor dat blijkt dat medewerkers niet passen binnen ons bedrijf of niet voldoen aan de gestelde eisen.

  22. Wij dragen zorg voor een zorgvuldige onboarding waarbij medewerkers zich welkom voelen en weten wat er van hen verwacht wordt.

  23. We investeren voortdurend in ontwikkeling en mobiliteit van onze medewerkers; ongeacht functie, leeftijd en loopbaanperspectief.

  24. We hebben een duidelijk beeld wat we in de toekomst aan benodigde functies, competenties en opleidingsniveau nodig hebben.

  25. We gaan periodiek met onze medewerkers om tafel en hebben inzichtelijk wat de ambities en ontwikkelmogelijkheden zijn.

  26. Medewerkers krijgen regelmatig feedback over hun functioneren en prestaties (performance dialoog).

  27. De organisatiedoelen zijn bij medewerkers bekend en vertaald naar persoonlijke doelen.

  28. Er is aandacht voor betrokkenheid en motivatie van medewerkers en we meten dit periodiek.

  29. Er zijn actuele functie- of rolbeschrijvingen en deze zijn gekoppeld aan salarisschalen.

  30. Indien blijkt dat een medewerker niet functioneert, dan hebben we het erover, worden gesprekken vastgelegd en nemen we, indien nodig, afscheid.

  CULTUUR- EN LEIDERSCHAP

  31. Onze leidinggevenden geven op inspirerende wijze leiding en stimuleren medewerkers om eigenaarschap te nemen.

  32. We durven elkaar aan te spreken op houding en gedrag.

  33. Binnen ons bedrijf werken we goed samen en helpen we elkaar waar mogelijk.

  Laat je naam, e-mail adres en telefoonnummer achter. We komen spoedig terug met een rapportage op je formulier.