Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DURF Company;
 • DURF Company: de vennootschap onder firma DURF Company, gevestigd te Dordrecht;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van DURF Company afneemt, dan wel met wie DURF Company in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DURF Company en een opdrachtgever tot stand komt;
 • Opdracht: iedere opdracht die door een opdrachtgever aan DURF Company wordt verstrekt;
 • Kandidaat: een door DURF Company in het kader van een opdracht voorgedragen persoon;
 • Arbeidskracht: een door DURF Company in het kader van een opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskracht, waaronder in ieder geval begrepen werknemers en door DURF Company ingehuurde zelfstandigen.

 Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen DURF Company en een Opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen DURF Company en een Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door DURF Company derden moeten worden ingeschakeld.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij DURF Company nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat die voorwaarden wel van toepassing zijn.
 4. Partijen kunnen alleen schriftelijke wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.
 5. DURF Company is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassingen te verklaren op Overeenkomsten. De (gewijzigde) Algemene Voorwaarden zijn op de website van DURF Company te raadplegen.
 6. Voor zover voor de Arbeidskracht beroeps- of gedragscodes gelden maken deze deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.
 7. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst nietig is, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

 Artikel 2. Totstandkoming van de Opdracht

 1. Alle offertes zijdens DURF Company zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 2. Offertes worden schriftelijk uitgebracht. DURF Company is slechts aan een offerte gebonden, indien en voor zover deze door Opdrachtgever binnen twee maanden na dagtekening ervan schriftelijk wordt aanvaard. Offertes die niet binnen twee maanden na dagtekening zijn aanvaard, komen te vervallen.
 3. Alle tarieven in de offertes van DURF Company zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 4. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende Overeenkomst dan wel de opdrachtbevestiging (schriftelijk, per e-mail, mondeling) door DURF Company is ontvangen.
 5. Als de door Opdrachtgever ondertekende Opdracht (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat DURF Company op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. DURF Company zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. DURF Company staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald dan wel beoogd resultaat en garandeert in geen enkel geval een positief resultaat.
 2. Als zich onverhoopt een situatie voordoet, waarbij de Opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde prestatie van Arbeidskrachten die bij DURF Company in dienst zijn, dan wel Arbeidskrachten die door DURF Company worden ingezet, dan verwacht DURF Company dat Opdrachtgever deze ontevredenheid bespreekbaar maakt en DURF Company zodoende de gelegenheid geeft om te herstellen en alsnog aan de verwachtingen te voldoen.
 3. De Arbeidskrachten zullen te allen tijde de medewerkers van Opdrachtgever respectvol benaderen. DURF Company verwacht van de Opdrachtgever en haar medewerkers eenzelfde respectvolle houding. DURF Company kan de in de Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven diensten zelf of door derden laten verrichten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens en/of voorzieningen, waarvan DURF Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DURF Company worden verstrekt.
 5. Door het verstrekken van persoonsgegevens aan DURF Company staat Opdrachtgever ervoor in dat hij voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat het verstrekken van deze persoonsgegevens en de opdracht of het verzoek aan opdrachtnemer tot verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy beleid van Opdrachtgever.

Artikel 4. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een concrete Opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan DURF Company de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de geleverde prestatie van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 3. Zijn in het kader van de Overeenkomst termijnen voor het leveren van de prestatie door DURF Company overeengekomen, dan zijn dat nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever DURF Company derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, voordat verzuim intreedt.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever ermee akkoord dat de Opdracht is afgerond zodra DURF Company aangeeft dat de Opdracht definitief is opgeleverd, dan wel zodra Opdrachtgever voor het eerst bedrijfsmatig gebruikmaakt van de resultaten van de Opdracht, indien dit eerder plaatsvindt.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen nog te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen de overeenkomst in onderling overleg aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan DURF Company voor zover zij dat noodzakelijk acht, het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst wijzigen. DURF Company treedt daarover tijdig in contact met Opdrachtgever.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, treedt DURF Company daarover tijdig in contact met Opdrachtgever. 

Artikel 6. Geheimhouding

 1. DURF Company en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt en/of als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie over contracten, afnemers, prijsstellingen, klanten, financieel en commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie, waaronder doch niet beperkt tot informatie over de organisatie, beloningssystemen en personeelsbestand. DURF Company legt deze geheimhoudingsplicht ook aan de door haar in te zetten Arbeidskrachten op.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat DURF Company gegevens of informatie die namens of door Opdrachtgever zijn verstrekt mag gebruiken en openbaren aan derden, onder voorwaarde dat deze gegevens of informatie geanonimiseerd of niet herleidbaar zijn, voor onderzoeks- en adviesdoeleinden op het gebied van onder meer benchmarking, statistiek, data-analyse en het ontwikkelen van technieken, tools of methodes.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op alle door of in opdracht van DURF Company vervaardigde stukken, waaronder in ieder geval offertes, rapporten, adviezen en ontwerpen, komt toe aan DURF Company.
 2. Door of in opdracht van DURF Company vervaardigde stukken zijn bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DURF Company aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt of worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gemaakt.
 3. Voor zover dit niet onder de geheimhoudingsplicht valt, mag DURF Company de bij de uitvoering van de Overeenkomst verworven kennis voor andere doeleinden gebruiken.

Artikel 8. Beëindiging Overeenkomst

 1. DURF Company is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • de Opdrachtgever jegens DURF Company bestaande verplichtingen niet nakomt;
  • de Opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, toetreedt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele wordt gesteld, het bedrijf opheft of liquideert, dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag ten laste van hem wordt gelegd;
  • in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de Overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door DURF Company kan worden verlangd.
  • Het DURF Company op enig moment blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.
 2. Indien DURF Company zich beroept op het ontbindingsrecht als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, door DURF Company verschuldigd. Voorts is de Opdrachtgever in dit geval verplicht het reeds door DURF Company uitgevoerde gedeelte van de betreffende Overeenkomst te vergoeden, onverminderd het recht van DURF Company om een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over door DURF Company verrichte werkzaamheden moeten, op straffe van verval van alle rechten, schriftelijk aan DURF Company worden gemeld binnen 8 dagen, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de tekortkoming of de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden.
 2. Indien DURF Company van mening is dat een klacht gegrond is, verricht DURF Company de werkzaamheden alsnog zoals overeenkomen, tenzij dat inmiddels aantoonbaar onmogelijk of zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DURF Company meedelen.
 3. Als een goede nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, is DURF Company slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.
 4. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover DURF Company aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat de klacht gegrond is en er over een gewijzigde betalingsverplichting overeenstemming bestaat.

Artikel 10. Vergoeding voor verleende diensten

 1. De door Opdrachtgever aan DURF Company verschuldigde vergoeding voor verrichte diensten wordt per Overeenkomst tussen partijen vastgesteld.
 2. Door derden voor DURF Company gemaakte kosten worden gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening gebracht
 3. De tarieven zoals opgenomen in de offertes en aanbiedingen zijn exclusief reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. DURF Company is gemachtigd alle gehanteerde tarieven één keer per jaar te indexeren aan de hand van de door het CBS vastgestelde prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening. 

Artikel 11. Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van storting of overmaking in euro’s op een door DURF Company aangegeven bankrekening.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de factuur over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens DURF Company op te schorten, om welke reden dan ook, of te verrekenen met enige vordering die hij op DURF Company meent te hebben.
 5. Facturen moeten rechtstreeks aan DURF Company worden voldaan. Betalingen of voorschotten aan derden met de bedoeling betalingsverplichtingen aan DURF Company te voldoen, zijn niet toegestaan.
 6. Al hetgeen de Opdrachtgever aan DURF Company verschuldigd is, is terstond en ineens opeisbaar op het moment dat de Opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, toetreedt tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld, het bedrijf opheft of liquideert, dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag ten laste van hem wordt gelegd. 

Artikel 12. Incassokosten

Alle kosten die DURF Company maakt, zowel in rechte als buiten rechte, teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding te vorderen van de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. DURF Company is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de Opdrachtgever lijdt in verband met of voortvloeiende uit een met DURF Company aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van DURF Company, een door DURF Company gedaan beroep op overmacht of een door DURF Company verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:
  • DURF Company ter zake de schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
  • De Opdrachtgever afnemer of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van DURF Company.
 2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in het vorige lid omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door DURF Company te betalen bedrag terzake van schadevergoeding – inclusief boete – nooit hoger (zal) kunnen zijn dan het bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW, aan DURF Company heeft betaald c.q. verschuldigd is, met als maximum een factuurbedrag over een periode van zes maanden.
 3. DURF Company is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  • Verlies van gegevens. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-up van bestanden respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de Opdrachtgever aan DURF Company ter beschikking worden gesteld.
  • Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens DURF Company, zal Opdrachtgever DURF Company hiervan vrijwaren. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens DURF Company, zal Opdrachtgever DURF Company hiervan vrijwaren.
 4. DURF Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen geleden verlies, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. DURF Company zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de rechtsvordering tot betaling van die schade niet binnen één jaar na het schadeveroorzakende voorval in rechte is ingesteld.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken verstaan, waarop DURF Company geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld maar niet uitputtend: stakingen, ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de tewerkgestelde Arbeidskracht).
 2. Bij overmacht worden de verplichtingen van DURF Company opgeschort. Indien de periode waarin DURF Company haar verplichtingen wegens overmacht niet kan nakomen, langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval schadeplichtigheid ontstaat.
 3. Indien DURF Company bij het intreden van de overmacht al kosten heeft gemaakt, mag zij deze factureren en is Opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen.

Artikel 15. Boetebeding

Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 6 (Geheimhouding) en/of 7 (Intellectuele eigendom) van de Algemene Voorwaarden, dan verbeurt Opdrachtgever aan DURF Company, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning is vereist en ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever valt toe te rekenen, per overtreding een direct opeisbare boete van € 15.000, alsmede een boete van € 1.000 per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van DURF Company om nakoming of volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 16. Geschilbeslechting

Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen DURF Company en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de locatie Dordrecht van de rechtbank Rotterdam, tenzij DURF Company verkiest het geschil bij de rechter aan te brengen die volgens de wet relatief bevoegd is.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen DURF Company en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op de Algemene Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing. DURF Company draagt zorg voor een deugdelijke verwerking van de persoonsgegevens van betreffende Kandidaten en toepassing van AVG-wetgeving.

Artikel 18. Nietigheid en rechtsgeldigheid bepalingen

Indien één of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.

Artikel 19. Omkoping en belangenverstrengeling

 1. Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
 2. DURF Company zal ervoor zorgdragen dat er geen belangenverstrengeling in welke vorm dan ook zal plaatsvinden tijdens de onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst noch bij de uitvoering van de Opdracht.
 3. In geval van mogelijke of schijn van belangenverstrengeling en/of conflicterende belangen zal dit voor het aangaan van de Overeenkomst worden gemeld en worden besproken tussen partijen.
 4. DURF Company dient zich ervan te vergewissen dat hiermee het belang van Opdrachtgever is gediend en dat de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.

Artikel 20. Vermeldingen in uitingen van opdrachtnemer

DURF Company is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) Opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring alsmede voor interne doeleinden.

 

Bijlage 1. Aanvullende voorwaarden HR-abonnement en DURF kaart

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DURF Company;
 • DURF Company: de vennootschap onder firma DURF Company, gevestigd te Dordrecht;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van DURF Company afneemt, dan wel met wie DURF Company in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DURF Company en een opdrachtgever tot stand komt;
 • Opdracht: iedere opdracht die door een opdrachtgever aan DURF Company wordt verstrekt;
 • Kandidaat: een door DURF Company in het kader van een opdracht voorgedragen persoon;
 • Arbeidskracht: een door DURF Company in het kader van een opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskracht, waaronder in ieder geval begrepen werknemers en door DURF Company ingehuurde zelfstandigen. 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze aanvullende algemene voorwaarden HR-abonnement en DURF kaart zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DURF Company en een Opdrachtgever, waarop DURF Company deze aanvullende voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering HR-abonnement

 1. Opdrachtgever is een financiële vergoeding verschuldigd voor het HR-abonnement. Abonnementen kunnen uitsluitend voldaan worden via automatische incasso.
 2. Wijziging(en) van tarieven maakt DURF Company minimaal vier weken voorafgaand bekend op de website van DURF Company en via e-mail aan de contactpersoon bij Opdrachtgever. DURF Company brengt Opdrachtgever het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat Opdrachtgever het abonnement moet betalen.
 3. Na aanmelding door Opdrachtgever wordt het abonnement direct van kracht.
 4. Een HR-abonnement wordt voor minimaal 12 maanden afgesloten tussen DURF Company en Opdrachtgever. Opdrachtgever kan een HR-abonnement gedurende de eerste 12 maanden niet opzeggen. Na de 12e maand is een abonnement maandelijks, schriftelijk, opzegbaar. De opzegging gaat in, twee maanden nadat DURF Company de opzegging heeft ontvangen of zoveel later als Opdrachtgever de opzegging wil laten ingaan.

 Artikel 3: Uitvoering DURF Kaart

 1. DURF Company kan middels een DURF kaart, beter bekend als strippenkaart, Opdrachtgever ad-hoc advies geven.
 2. Opdrachtgever is een financiële vergoeding verschuldigd voor de DURF kaart.
 3. Opdrachtgever kan advies vragen gedurende de looptijd van de DURF kaart en naargelang het aantal uur dat Opdrachtgever nog ter beschikking heeft.
 4. DURF Company committeert zich eraan dat gevraagd advies binnen twee werkdagen gegeven kan worden na ontvangst van het verzoek tot het gevraagde advies, mits het verzoek redelijkerwijs uit te voeren is binnen deze termijn en er geen onvoorziene omstandigheden zijn die uitvoering van het gevraagde advies in de weg staan of sprake is van overmacht.
 5. De DURF kaart is, nadat hij is afgegeven, 12 maanden geldig. Na deze periode kan Opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan de afgegeven DURF kaart.

 Bijlage 2. Aanvullende voorwaarden Werving en Selectie

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DURF Company;
 • DURF Company: de vennootschap onder firma DURF Company, gevestigd te Dordrecht;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van DURF Company afneemt, dan wel met wie DURF Company in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DURF Company en een opdrachtgever tot stand komt;
 • Opdracht: iedere opdracht die door een opdrachtgever aan DURF Company wordt verstrekt;
 • Kandidaat: een door DURF Company in het kader van een opdracht voorgedragen persoon;
 • Arbeidskracht: een door DURF Company in het kader van een opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskracht, waaronder in ieder geval begrepen werknemers en door DURF Company ingehuurde zelfstandigen. 

 Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze aanvullende voorwaarden Werving en selectie zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DURF Company en een Opdrachtgever, waarop DURF Company deze aanvullende voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

Voordrachten van Kandidaten door DURF Company komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. DURF Company en Opdrachtgever gaan er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de Kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.

 Artikel 3. Garantie

Als een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en een door DURF Company voorgedragen Kandidaat binnen de overeengekomen proeftijd wordt beëindigd en de functie is niet gewijzigd, spant DURF Company zich in tot het vinden van een vervangende Kandidaat. DURF Company brengt daarvoor geen honorarium in rekening. Kosten voor derden zijn in dat geval voor rekening van Opdrachtgever.

 Artikel 4. Tussentijds intrekken van de opdracht

In het geval Opdrachtgever de Opdracht, voor zover deze exclusief aan DURF Company werd verleend, eenzijdig beëindigd voordat een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en een door DURF Company voorgedragen Kandidaat tot stand is gebracht en zonder dat de reden hiervoor in overwegende mate ligt aan de inspanning van DURF Company brengt DURF Company een vast bedrag van € 2.500 (exclusief BTW) in rekening, vermeerderd met de in het kader van de Opdracht door DURF Company (in overleg) gemaakte kosten.

 Artikel 5. Exclusiviteit

Gedurende de eerste maand nadat de Opdracht aan DURF Company is verleend, verstrekt de Opdrachtgever geen zoekopdracht voor dezelfde functie aan een andere organisatie en verricht Opdrachtgever geen eigen wervingsinspanning. Tijdens deze periode verwijst Opdrachtgever concurrerende bureaus en Kandidaten die rechtstreeks bij Opdrachtgever hun belangstelling kenbaar maken, door naar DURF Company.

 Artikel 6. Nawerking

 1. Als de (ex-)Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een Kandidaat, die één jaar of korter daarvoor door DURF Company aan (ex-)opdrachtgever werd voorgedragen, dan is (ex-)Opdrachtgever alsnog het honorarium verschuldigd dat in het kader van de (toenmalige) zoekopdracht was overeengekomen, ook al betreft de arbeidsovereenkomst een andere functie dan de functie waarvoor toentertijd een zoekopdracht werd verleend.
 2. Een Kandidaat die werd voorgedragen door DURF Company en door de Opdrachtgever in dienst is genomen, wordt door DURF Company niet actief benaderd voor een volgende werkkring. Als de Kandidaat binnen een jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever zélf bij DURF Company aangeeft zich weer op de arbeidsmarkt te oriënteren, gaat DURF Company hier alleen op in, als DURF Company zich ervan heeft overtuigd dat Opdrachtgever hiertegen geen bezwaar heeft.

 Artikel 7. Honorarium

 1. Indien tussen Opdrachtgever en een door DURF Company voorgedragen Kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt, dan bedraagt het door Opdrachtgever aan DURF Company verschuldigde honorarium 17,5% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat op fulltime basis (= 40 uur), te vermeerderen met vakantietoeslag en andere vaste salarisbestanddelen, zoals een eindejaarsuitkering en dertiende maand.
 2. De factuur wordt door DURF Company verzonden zodra de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.
 3. De Opdrachtgever is, ten behoeve van het opstellen van de factuur, gehouden om direct na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met een door DURF Company voorgedragen Kandidaat een kopie van deze arbeidsovereenkomst aan DURF Company toe te zenden.

 Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
 2. DURF Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het doen of nalaten van Kandidaten die bij de Opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door DURF Company.
Je kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden via onze contactpagina.